Algemene voorwaarden

Waarom een cursus Frans Bij Cours De Français?

 • U krijgt les van een native speaker trainer met vele jaren ervaring
 • Elke cursus van Cours De Français is een cursus op maat
 • Sfeer van vertrouwen waarin er gemakkelijk wordt geleerd
 • Gratis intake en trainingsadvies
 • Uitstekende kwaliteit tegen een scherpe prijs

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden die van toepassing zijn op het inschrijven op en deelnemen aan cursussen en trainingen van Cours De Français

Artikel 1. Definities

 • 1.1 CDF is een afkorting van Cours De Français, gevestigd te Amsterdam.
 • 1.2 Cursist De cursist is degene of zijn degenen die de training of cursus daadwerkelijk gaat of gaan volgen.
 • 1.3 Contractant De contractant is degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de training. De contractant en de cursist kunnen ook één en dezelfde persoon zijn. De term groepscursus heeft betrekking op een standaard avondcursus die door Cours De Francais wordt aangeboden op beginners, pre-intermediate, intermediate, pre-advanced, niveau. Een les heeft betrekking op de wekelijkse les van een cursus. De term cursist heeft betrekking op een deelnemer aan een cursus of training. De term zakelijke cursus of training heeft betrekking op een op maat training waarvoor een specifieke offerte is gemaakt. Een sessie heeft betrekking op een les van de training.

Artikel 2. Inschrijving

 • 2.1 CDF nodigt de cursist uit voor een intakegesprek en/of een intaketoets en/of een algemene informatiebijeenkomst, voorafgaand aan het opstellen van de offerte. CDF behoudt zich het recht voor om de kosten van het intakegesprek aan contractant in rekening te brengen indien er geen overeenkomst tot stand komt in de zin van artikel 2.2 Alle cursussen en offertes worden vrijblijvend aangeboden.
 • 2.2 Door ondertekening en terhandstelling van de offerte aan CDF komt tussen CDF en de contractant een overeenkomst met betrekking tot het in de offerte bepaalde tot stand. Vanaf dit moment treden de wijzigingsregeling en de annuleringsregeling in werking.

Artikel 3. Cursusdata

 • 3.1 Bij groepstrainingen met open inschrijving zijn de data vooraf vastgelegd. Om didactische redenen en om de kwaliteit te kunnen waarborgen is het minimale aantal deelnemers per groepstraining gesteld op 4(vier) en het maximum aantal op 7(seven) deelnemers. CDF behoudt zich het recht voor bij een te groot aantal aanmeldingen voor één training of bij onvoldoende inschrijvingen voor een bepaalde training in overleg met betrokkenen de cursisten in te schrijven voor de eerstvolgende training.
 • 3.2 Bij trainingen niet zijnde groepstrainingen met open inschrijving in de zin van artikel 4.1 worden de data vastgesteld in overleg met cursist en/of contractant. Deze data worden schriftelijk vastgelegd bij de bevestiging van de training.

Artikel 4. Auteursrechten

 • 4.1 CDF behoudt zich uitdrukkelijk de auteursrechten voor van de door CDF ter beschikking gestelde materialen namens CDF en eventuele andere rechthebbenden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van CDF. Het is niet toegestaan het studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

 • De inschrijving geschiedt door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier of een offerte van CDF. Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het cursusgeld. Een trainingsovereenkomst wordt aangegaan wanneer de offerte van CDF schriftelijk wordt geaccepteerd. Na inschrijving voor de cursus of na acceptatie van de offerte stuurt CDF een factuur naar de cursist of de contractant.
 • 5.1 CDF behoudt zich altijd het recht voor een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Eventueel betaalde cursusgelden worden binnen 14 dagen na mededeling aan de deelnemers gerestitueerd. Als een deelnemer of opdrachtgever de deelname aan een cursus/training wil afzeggen/uitstellen dan geldt de volgende betalingsregeling:
  • a. bij afzegging/uitstel binnen 14 dagen vanaf het moment van registratie,mits u dit ten minste twee weken voor aanvang van de geboekt cursus doet, zijn er geen kosten verschuldigd (bedenktijd).
  • b. bij afzegging/uitstel binnen één week ( 1 ) voor  de eerste les van de cursus is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
  • c. bij afzegging/uitstel binnen 14 dagen na acceptatie van de offerte zijn er geen kosten verschuldigd (bedenktijd).
  • d. bij afzegging/uitstel na meer dan 14 dagen na acceptatie van de offerte is 20% van de prijs voor de training verschuldigd, tenzij daarover anders wordt overeengekomen.
 • 5.2 De contractant is verplicht om de trainingsgelden zo spoedig mogelijk na inschrijving, doch uiterlijk veertien dagen vóór de aanvang van de training, te betalen middels overschrijving van het betreffende bedrag op bankrekening NL13RABO 0341240583 bij Rabobank Amsterdam t.n.v. CDF Cours De Français. Indien de contractant de betaling niet binnen de betalingstermijn – de termijn gelegen tussen de dag van totstandkoming van de overeenkomst en de dag gelegen veertien dagen vóór de aanvang van de training heeft voldaan, zijn de trainingsgelden direct en voor het geheel opeisbaar.
 • 5.3 Indien de contractant het verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij/zij aan CDF een rente verschuldigd van 1% van het netto bedrag der trainingsgelden, voor elke maand (30 dagen) of gedeelte daarvan, ingaand op de datum van opeisbaarheid van de trainingsgelden.
 • 5.4 Indien niet anders is overeengekomen, wordt betaling geacht te zijn gedaan, wanneer de onder artikel 5.1 genoemde bankrekening is gecrediteerd.
 • 5.5 De contractant zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van enige overeengekomen betalingstermijn, zonder dat ingebrekestelling wordt vereist.
 • 5.6 CDF mag voorts, voor zover betaling onder de met contractant afgesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, de training geheel of gedeeltelijk opschorten totdat de volledige betaling is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen de een aangezegde nadere termijn uit, dan is CDF bevoegd om de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 • 5.7 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijk (inclusief kosten voor juridische bijstand), die voor CDF voortkomen uit de handhaving van haar rechten jegens de opdrachtgever, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Wijzigingsregeling

 • 6.1 De wijzigingsregeling treedt in werking nadat CDF de training heeft bevestigd in de zin van artikel 2.2
 • 6.2 Eén op de vijf trainingssessies kan kosteloos worden verplaatst, indien de wijziging ten minste achtenveertig uur (twee werkdagen) vóór de aanvang van de betreffende sessie aan CDF wordt doorgegeven. De trainingssessie wordt dan opnieuw ingepland.
 • 6.3 Bij afzeggen binnen achtenveertig uur (twee werkdagen), en bij overschrijden van het maximum aantal afzeggingen, worden de afgezegde trainingsdata niet vervangen, tenzij de cursist / contractant een flexibiliteit clausule heeft afgesproken.
 • 6.4 Flexibiliteit clausule Alle trainingssessies kunnen kosteloos worden verplaatst, indien de wijziging ten minste achtenveertig uur (twee werkdagen) vóór de aanvang van de betreffende sessie aan CDF wordt doorgegeven. De trainingssessie wordt dan opnieuw ingepland, onverminderd artikel
 • 6.5 De meer prijs van de flexibiliteit clausule bedraagt twintig procent van de trainingsprijs.
 • 6.6 Een training dient binnen een jaar na aanvang afgerond te worden. CDF behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van deze periode de training te beëindigen.
 • 6.7 De regelingen en bepalingen onder artikel 6 gelden uitsluitend indien de afzegging door de cursist geschiedt ten minste achtenveertig (twee werkdagen) uur tevoren bij de cursusadministratie en indien de nieuw te plannen datum door de cursist in overleg met de cursusadministratie plaatsvindt.

Artikel 7. Annuleringsregeling

 • 7.1 De annuleringsregeling treedt in werking nadat CDF de training heeft bevestigd in de zin van artikel 2.2 Na ondertekening van een overeenkomst door de opdrachtgever of aanmelding voor deelname aan een open training geldt een bedenktermijn van maximaal 14 dagen waar binnen de opdracht door de opdrachtgever geannuleerd kan worden zonder dat enige kosten door CDF in rekening worden gebracht, de dag van de ondertekening of aanmelding niet meegerekend (niet geldig voor in-company training).
 • 7.2 Mocht de cursist of contractant, na bevestiging van de training, de training om dwingende redenen willen uitstellen, blijven de overeengekomen trainingsgelden verschuldigd. Indien het bericht van uitstel uiterlijk 14 dagen vóór de eerste trainingsdag door CDF wordt ontvangen per aangetekend schrijven en de training binnen een half jaar wordt gevolgd, zijn hieraan geen extra kosten verbonden.Indien niet aan deze condities wordt voldaan, behoudt CDF zich het recht voor om extra administratiekosten in rekening te brengen. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
 • 7.3 Een groepstraining met open inschrijving kan zonder kosten worden geannuleerd door de cursist of contractant indien ten minste twee weken ( 14 ) voor de aanvang van de training per email wordt opgezegd.
 • 7.4 Bij annulering door CDF worden reeds betaalde trainingsgelden, betrekking hebbend op de nog niet gevolgde trainingsuren, gerestitueerd.
 • 7.5 Bij overlijden van de cursist voor aanvang van de training zijn geen trainingsgelden verschuldigd.

Artikel 8. Aanpassingen door CDF

 • 8.1 Bij ziekte en/of verhindering van een trainer voor één of meer sessies zal CDF, indien mogelijk, voor een gelijkwaardige vervanger zorgen.
 • 8.2 Indien vervanging in de zin van artikel 8.1 niet mogelijk blijkt te zijn, zal CDF de cursist daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en in overleg zo spoedig mogelijk alternatieve data plannen.
 • 8.3 In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft een cursist / contractant geen recht op (schade-)vergoeding.

Artikel 9. Geheimhouding

 • De opdrachtgever en de opdrachtnemer, zullen ook na beëindiging van de overeenkomst, geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle informatie die hen in het kader van de totstandkoming en de uitvoering van een opdracht door de andere partij ter beschikking is gesteld en waarvan het vertrouwelijke karakter hetzij is aangegeven, hetzij kan redelijkerwijs kan worden ingezien.

Artikel 10. Relatiebeding

 • Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart contractant dat hij gedurende twee jaar na beëindiging van de betreffende training geen aan CDF verbonden trainers zal benaderen ten einde hen te verzoeken op enigerlei wijze trainingen voor contractant te verzorgen buiten CDF om. Eén en ander onder verbeurte van een direct opeisbare, zonder rechterlijke tussenkomst verschuldigde boete van €2500,- onverminderd het recht van CDF om haar meerdere schade van de contractant te vorderen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Geschillen

 • Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen cursist/contractant en CDF mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde arrondissementsrechtbank of het kantongerecht waaronder de feitelijke vestigingsplaats van CDF ressorteert.

Voor vragen kunt u altijd even bellen: tel: 0612304496

Meer weten?